Jaarvergadering DB Ried eo

16 mei 2018

 

Aanwezig: 5 bestuursleden, 24 leden, dhr Vogels (VVD), dhr Hof (Gemeentebelang), dhr Ferwerda (FNP) en mv Gale (Gebiedsteam).

Afwezig met kennisgeving: 1 lid en dhr. Seepma (WNWF). 

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan Wewerinke de jaarvergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor dhr Vogels (VVD), dhr Hof (Gemeentebelang), dhr Ferwerda (FNP) en mv Gale (Gebiedsteam).

DB kijkt met genoegen terug op de periode 2017-2018. Was de vorige vergadering nog in de school OBS De Oanset in Ried, nu een jaar later kan iedereen in het compleet vernieuwde dorpshuis terecht.

De verbouwing van het dorpshuis is volgens planning verlopen en vele handen, waaronder die van  vrijwilligers, hebben dit mogelijk gemaakt. Op 30 maart 2018 was de grandioze opening en konden we met zijn allen vieren. DB merkt nu al wat voor een nieuwe mogelijkheden het dorpshuis voor dorp heeft en de leefbaarheid in het dorp heeft en vele activiteiten zullen nog volgen. Ook buiten Ried eo hoort DB positieve reacties.


 1. Vaststellen agenda
  Akkoord.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
  Geen ingekomen stukken en mededelingen.

 1. Notulen jaarvergadering 2016
  Akkoord. De secretaresse van DB wordt bedankt voor het notuleren.

 1. Jaaroverzicht 2017-2018

 

a. Verkeer en straatvertegenwoordigers

Door wegwerkzaamheden is de weg tussen Berlikum en Tzummarum tijdelijk afgesloten geweest en dit heeft tot incidenten, hard rijden en toename van het (vracht)verkeer in Ried eo geleid. In 2017 zijn er twee ernstige ongelukken geweest en dit heeft een grote impact op de dorpsbewoners. Veel kinderen fietsen en spelen op en rond de wegen en dit voelt niet veilig. De 30km zone binnen het dorp wordt vaak niet gerespecteerd en de 60km zone en wegmarkering buiten de bebouwde kom nodigt uit tot hard rijden

(80-140km per uur) en inhalen wat gevaarlijke situaties oplevert, omdat men tegenliggers verkeerd inschat. De handhaving is incidenteel en levert weinig op. Het doorgeven van hardrijdende vrachtwagenchauffers aan de betreffende bedrijven heeft vaak wel tijdelijk resultaat. DB deelt de bezorgdheid van de dorpsbewoners en zal in gesprek gaan met de Gemeente en een verkeersdeskundige en betrokken vrachtwagenbedrijven erbij betrekken. Dit punt wordt meegenomen in de Dorpsvisie.  Klachten betreffende hardrijden en verkeersonveiligheid kunnen worden doorgegeven aan DB via de website: www.dorpsbelangried.nl.

Alle straten van Ried eo hebben inmiddels een straatvertegenwoordiger. De straatvertegenwoordigers staan vermeld op de website van DB (www.dorpsbelangried.nl). De vertegenwoordigers behartigen de belangen van de straat en zijn aanspreekpunt. Heeft u bijvoorbeeld vragen, klachten of mutaties, dan kunt u zich richten tot uw eigen straatvertegenwoordiger. 


b. Groen

De knotwilgen op de Peinserweg zijn gesnoeid en de knotwilgen op de Dongjumerweg worden eind 2018 gesnoeid. Ook in het bos is gesnoeid en de essentakziekte en sterfte van essen is zichtbaar. Snoeiafval mag niet willekeurig in het bos worden neergelegd en moet overlegd worden met de eigenaar. Het pad naar de Haven is breder gemaakt voor campers. De dorpshuistuin is met hulp van vrijwilligers aangelegd en er was voldoende materiaal. Het bestuur van het dorpshuis is eigenaar van de tuin. De werkgroep zal samen met vrijwilligers het onderhoud van de tuin op zich nemen. De tuin is 27 juni 2018 officieel geopend met live muziek in de koepel en een biergarten.


c. Haven

Er zijn enkele bestuursveranderingen geweest. Hans Ruhl is afgetreden als voorzitter en Johanna Bergman is de nieuwe voorzitster. Anneke Hiemstra is penningmeester en Nick Bergman is algemeen lid.

De Haven heeft een net jaar gehad en de bezetting is iets positiever dan vorig jaar. De Haven moet het vooral hebben van de 65-plussers. Het aantal bootjes is afgenomen, maar de trekkershutten waren vaker bezet en er is een toename van campers. Het bestuur wil inspelen op de toename van campers en een betere toegankelijkheid van de Haven en meer camperplekken realiseren. Subsidie is nodig voor de walbeschoeiing en nieuwe steigers en het bestuur gaat samen met DB in overleg met de Gemeente. Het bestuur wil benadrukken dat de Haven toekomst heeft.


d. Interactieve vergadering en Dorpsvisie

De Dorpsvisie van 2009-2014 moet vernieuwd en herschreven worden. De Dorpsvisie is belangrijk voor het heden en de toekomst van Ried eo en belangrijk voor subsidies uit oa het Dorpsvisiefonds van de Gemeente.

DB wil starten met een interactieve vergadering in het najaar voor de verenigingen en de dorpsbewoners. Daarnaast heeft DB buurdorpen om tips en inspiratie gevraagd, wordt een werkgroep samengesteld en volgen keukentafelgesprekken. DB zoekt nog uit of een HBO-student ingezet kan worden.

De dorpsbewoners verwachten van de Gemeente een pro-actieve houding. De Gemeente geeft aan dat ze hier al op inspelen door het aanstellen van wethouders en dorpcoördinatoren voor de dorpen. Tevens is de Gemeente middels kennismakingsgesprekken actief aan het inventariseren wat de problematiek binnen de dorpen is. De dorpsbewoners missen een een team van deskundigen en/of draaiboek waarin gezamenlijke problemen aangepakt worden. De Gemeente benadrukt het belang van een Dorpsvisie en vanuit de visie kunnen de dorpcoördinator en andere disciplines ingeschakeld worden.

 

PAUZE ROND 21.15 UUR

 

e.  Dorpshuis de Rede

Het bestuur geeft aan dat het dorpshuis naar tevredenheid draait. Op de website www.dorpshuisried.nl staat alle informatie en kan er gereserveerd worden. Het e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Informatie en agenda volgen in de Kattebel. Waar nog aan gewerkt wordt is de akoestiek in de zaal en foyer. In de foyer is er nagalm en de hoge en lage tonen mengen zich in de zaal. Een bedrijf is ingehuurd om hier een rapport van te maken en dan samen met de architect een plan van aanpak te maken.

De activiteitencommissie meldt dat de opkomst nog wat stroef gaat en er telkens dezelfde dorpsbewoners op activiteiten af komen. De activiteiten kunnen nog niet uit en de commissie wil graag in de interactive vergadering in gesprek over het aantrekken van (nieuwe) Riedsters.

Albert vd Voorn houdt een presentatie over de verbouwing en het vernieuwde dorpshuis.

De Stuurgroep is vrijwel klaar, maar blijft aan tot de financiën zijn afgerond en losse eindjes zijn afgewerkt. DB is de stuurgroep zeer erkentelijk en dankbaar voor al het werk wat er is verzet. Ook alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. Ried eo is een hechte mienskip.

 1. Financiën

De kascommissie, bestaande uit Durk Houtsma en Joute Bouma, keuren het jaarverslag goed en worden bedankt voor hun controle. Joute Bouma is aftredend en Karin Scheffer neemt zijn plaats in.

De penningmeester neemt het financieel jaaroverzicht door. Er zijn verschillende subsidies gestort op de rekening van DB. Deze zijn doorgesluisd naar de rekening van verbouwing dorpshuis, dorpshuistuin en  handenarbeidvereniging. Het banksaldo is iets ingeteerd vanwege schenkingen aan de verbouwing van het dorpshuis. Het ledental van DB is stabiel en ligt rond de 175 leden. De contributie blijft gelijk op 12,50 euro per huishouden.

De sponsorvakjes van de website leveren dit jaar 125 euro op voor de jeugdactiviteiten van de Merkecommissie. De cheque wordt overhandigd aan Roelof Hiemstra.

Bedrijven en zelfstandige ondernemers kunnen op de website te adverteren voor 25 euro per jaar.

 

 1. Bestuursverkiezing

Voorzitster Marjan Wewerinke is aftredend en herkiesbaar voor een jaar. Secretaris Ynte Heeres en algemeen bestuurslid Anneke Hiemstra zijn aftredend en herkiesbaar voor een termijn. Lucy van Bruxvoort-Aalberts stelt zich beschikbaar als nieuw algemeen bestuurslid. Allen worden met applaus herkozen en Lucy met enthousiast applaus gekozen. De taakverdeling van de bestuursleden is onveranderd.

Het bestuur blijft een kleine groep en dit heeft zijn beperkingen. DB zal keuzes moeten blijven maken en hierdoor kunnen zaken blijven liggen of een lage urgentie krijgen. Werkgroepen zijn onmisbaar en gelukkig zijn hier nog steeds vrijwilligers voor te vinden. 


 1. Rondvraag

De voorzitster gaat alle aanwezigen bij langs:

 • Voor stand van zaken rond de gymzaal verwijst DB naar de Kattebel. Heden is nog niet bekend wat het beleid van de gemeente zal zijn.
 • Rond het schoolplein heeft een omwonende overlast van jeugd. Er worden vernielingen aangebracht en de rust verstoord. De buurtagent is ingeschakeld en de school is op de hoogte en heeft melding gemaakt in de nieuwsbrief.
 • Het bestuur van de EHBO-vereniging vindt de locatie van de AED bij het dorpshuis niet goed. De EHBO-vereniging zal dit verder opnemen met het bestuur en stuurgroep van het dorpshuis.
 • Verschillende leden spreken hun waardering uit voor het werk van de bestuursleden van DB.
 • De Veldleeuwerikgroep is een landbouwgroep die zich bezig houdt met duurzaam gewassen verbouwen. De groep lijkt het leuk dit najaar een informatieavond te organiseren voor de dorpsbewoners. DB zal dit voorleggen aan de activiteitencommissie.
 • In de Fabriek worden diners georganiseerd te midden van kunst. Dit is een particulier initiatief en is toegestaan. Het dorpshuis heeft hier geen nadeel van.
 • Zonnepanelen staan nog steeds in de belangstelling. Voor particulieren zijn er vele mogelijkheden. DB start een werkgroep duurzaamheid op
 • Jaarlijks stelt de Rabobank subsidiemogelijkheden via het Rabofonds open voor verenigingen. Leden van de Rabobank kunnen dan stemmen op een vereniging. Er doen al jaren geen verenigingen uit Ried eo mee. DB zoekt uit welke verenigingen lid zijn van de Rabobank en zoekt de werkwijze uit.

Tot slot neemt het bestuur van de stuurgroep het woord. De stuurgroep wil vandaag de opdracht voor de verbouwing van het dorpshuis teruggeven. De opdracht is voltooid en er kan met trots terug worden gekeken naar een geweldige samenwerking en eindresultaat. De stuurgroep overhandigd symbolisch het oorspronkelijke huisnummerbord en twee stenen uit het oude dorpshuis aan het dorp terug.

 1. Sluiting van de avond

De vergadering sluit om 22.25 uur. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en DB biedt iedereen een drankje aan.